دستگاه لیزر بذر بنفشه زرد رنگ

نیاز های نوری : کمر پیاز ها بین 6 تا 10 سانتی متر و مناسب برای کاشت در باغچه به صورت تعداد .


پیاز نرگس
پیاز نرگس

چرخه معاش :

پیاز نرگس که نیاز سرمایی آن بر طرف شده باشد بعداز کاشته شدن در بستر کشت شرع به کار میکند و با ارتقا دما جوانه می‌زند و برگها از زیر زمین خارج می‌آیند . معمولا پیازی که قدرتمند است و نیاز سرمایی آن به خیر برطرف شده‌است 4 – 3 هفته پس از کاشت و در حالتی‌که که دمای محفظه حدود 17 جايگاه باشد دستگاه لیزر می‌دهد . دستگاه لیزر ها در فصل بهار ظواهر می شوند و گذشته از فرا وصال فصل تابستان دستگاه لیزر های گیاه تمامی شکوفا شده و از میان می‌روند . پس از ظهور دستگاه لیزر و پژمردن و از میان رفتن آن و تاوقتی‌که برگها فعال هستند ارتقا میزان پیاز مامان در تحت زمین و همچین شکل‌گیری و رویش پیازهای کوچک در کنار پیاز مادری شکل می گیرد . حالت مساعد موجب بزرگتر شدن و قوی‌تر شدن پیازها و در سود ارتقا کیفیت دستگاه لیزر در سال آتی میشود . درین برهه زمانی دمای متوسط برای ارتقا طول برهه زمانی فعالیت برگها و در فیض ارتقا مواد غذایی ذخیره شده در پیازها مطلوب است . وجود برگها حداقل به زمان 6 هفته بعداز اتمام دستگاه لیزر دهی اضطراری است تا غذادهی به پیازهای پایین خاک به خیر شکل گیرد . بعداز خشک شدن برگها می‌توان پیاز را از خاک درآورد که زامان مطلوب انجام این فعالیت حدودا وسط فصل تابستان است . برای آنکه پیازها با کمترین مشکل و جراحت دیدن از بستر کاشت بیرون آورده شوند آغاز بستر کاشت را آب پاشی کنید و آنگاه اقدام به خارج آوردن پیازها نمایید . پیازها را در مکانی خشک و به دور از نور بدون واسطه آفتاب قرار دهید تا رطوبت طولانی تر خود را از دست بدهند . بعد تراز انبارداری و یا این که به ابلاغ دیگر سکون پیاز فرا می رسد . زمان ساکن شدن کلیدی است زیرا پیاز در‌این دوران توان رویش زایشی و یا به ابلاغ دیگر توانایی دستگاه لیزر دهی را بدست می آورد البته به شرطی که وضعیت محیطی مطلوب باشد . پیازها در دوران بی حرکتی خود به مکانی نصفه گرم نیاز دارند یعنی دمایی کمتر از آنچه که در زمان رشد رویشی و دستگاه لیزر دهی داشتند تا بضاعت و توان دستگاه لیزر دهی را در سال آینده به دست آورند ( به این سطح انگزیش

استاندارد